Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als therapeut | coach, een dossier aanleg. Behalve de AVG, zijn de WGBO, Wkkgz, de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het RBCZ van toepassing op mijn werk.

Uw dossier bevat indien nodig aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandelingen noodzakelijk zijn en die heb ik, na uw expliciete toestemming, opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut | coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om anderen (zorgverleners) te informeren bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanomiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de nota

Op de nota die u ontvangt staan indien van toepassing de gegevens die door zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u de nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van behandeling
 • de kosten